Thể loại:Viễn thông

Từ Từ điển công nghệ

Telecommunications, tiếng Việt gọi là Viễn thông. Viễn Thông là khái niệm diễn đạt các hệ thống phục vụ việc truyền thông tin qua một khoãng cách xa.