IEEE 802.16e

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ 802.16e)


IEEE 802.16e hay IEEE 802.16e-2005 là một chuẩn mở rộng (amendment) của chuẩn 802.16-2004, thường được gọi là WiMAX di động (Mobile WiMAX) vì nó có khả năng đáp ứng dịch vụ cho người dùng di động thông qua các giao thức chuyển giao. 802.16e dùng kỹ thuật đa truy nhập SOFDMA; sử dụng kỹ thuật MIMOAAS để cải thiện vùng phủ và năng suất; mã TurboLDPC để tăng tính an toàn và cải thiện hiệu năng của NLOS.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài