AAA

Từ Từ điển công nghệ


AAA (Authentication, Authorization and Accounting), tiếng Việt gọi là Xác thực, Cấp phép và Kiểm toán, là các quá trình xác thực thiết bị di động, cấu hình cấp phép truy cập đến một số dịch vụ nhất định và theo dõi lưu lượng sử dụng của từng người dùng.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

  • 3GPP TS29.273, TS23.002 các phần 4.1.4.6 và 4.1.4.7.