ABC

Từ Từ điển công nghệ

ABC là viết tắt của Always Best Connected, là một tiêu chí nhằm luôn luôn đảm bảo một kết nối tốt nhất cho người dùng di động trong mạng di động thế hệ thứ 4G.