ABM

Từ Từ điển công nghệ


ABM (Asynchronous Balanced Mode), tiếng Việt gọi là chế độ cân bằng dị bộ, là chế độ truyền thông sử dụng trong HDLC và các giao thức sau đó (như giữa máy di động và SGSN ở lớp LLC), bao gồm các tiến trình khôi phục lỗi và gửi dữ liệu ở bất kì thời điểm nào. “Cân bằng” ám chỉ cả hai đầu (MS lẫn BTS) đều có quyền thiết lập, reset hoặc tắt kết nối vào bất kì lúc nào (tức là không có quan hệ chủ - tớ).


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

  • 3GPP TS44.064

Liên kết ngoài