ANSI

Từ Từ điển công nghệ


ANSI (American National Standards Institute), tiếng Việt gọi là Viện Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ, là cơ quan đầu mối để điều phối việc xây dựng và sử dụng các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện và đồng thời là đại diện cho nhu cầu và quan điểm của các bên liên quan của Hoa Kỳ trên diễn đàn tiêu chuẩn hoá ở phạm vi toàn thế giới.

Xem thêm

  • [ANSI-41]

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Trang web chính thức của ANSI