AP

Từ Từ điển công nghệ


AP (Access Point), tiếng Việt gọi là điểm truy cập hay trạm truy nhập trong mạng WLAN. AP là điểm trung tâm liên lạc cho mọi thiết bị trong cùng một vùng dịch vụ cơ bản (BSS).