WLAN

Từ Từ điển công nghệ

Wireless Local Area Network (WLAN), tiếng Việt gọi là mạng cục bộ không dây, thực chất là một mạng cục bộ trong đó các kết nối được thiết lập bằng sóng vô tuyến tần số radio (wireless link).