BER

Từ Từ điển công nghệ

Bit Error Ratio (BER), tiếng Việt gọi là xác suất lỗi bit, là tỷ số giữa số lượng bit bị lỗi khi nhận dữ liệu chia cho tổng số lượng bits truyền đi trong một hệ thống truyền thông.

BER thường được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của quá trình truyền nhận hay quá trình giải mã dữ liệu.