Baud rate

Từ Từ điển công nghệ

Baud rate, tiếng Việt gọi là tốc độ baud, là một đơn vị chỉ tốc độ truyền tin trong truyền thông hay trong điện tử học. Đơn vị của tốc độ baud là Bd. Tốc độ Baud chỉ số lần thay đổi các symbol (biểu trưng) khác nhau trong thời gian một giây của một tín hiệu điều chế số hoá.

Tốc độ baud được đặt tên theo tên của một kĩ sư người Pháp - Jean-Maurice-Émile Baudot (1845-1903). Cần phân biệt tốc độ baud với tốc độ bit. Vì mỗi symbol (biểu trưng) có thể chứa một hay nhiều bit thông tin, do đó tốc độ baud luôn bé hơn tốc độ bit. Ví dụ, nếu mỗi biểu trưng chứa 3 bits thông tin thì tốc độ bit 3000 bits/s có tốc độ baud tương đương là 1000 Bd.