Bittorrent

Từ Từ điển công nghệ


BitTorrent là một giao thức chia sẻ tài nguyên trên mạng đồng đẳng, đồng thời là tên của một chương trình chia sẻ tài nguyên đồng đẳng. BitTorrent dùng để tải về những dữ liệu lớn mà không tốn chi phí máy chủ và băng thông mạng. Giao thức BitTorrent có một nguyên lý hoạt động chặt chẽ để có khả năng tùy biến, tin cậy và chi phí duy trì danh sách các máy vi tính chia sẻ tệp tin tốt hơn các giao thức đồng đẳng ra đời trước đó.