Block Code

Từ Từ điển công nghệ


Block code, tiếng Việt gọi là mã khối, đây là một kỹ thật mã hóa sữa sai (ECC) dùng để mã hóa/giải mã tín hiệu số khi truyền/nhận.

Mã thuộc họ này có tên là "mã khối" bởi vì cấu trúc mã hóa có thể biểu diễn dưới dạng ma trận (dạng khối). Mỗi mã khối đặc trưng bởi một ma trận gọi là ma trận sinh mã.

Thông tin thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Xem thêm