CLB

Từ Từ điển công nghệ


CLB (Configurable Logic Block), tiếng Việt gọi là khối lô-gíc có thể cấu hình được.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài