Communication traffic

Từ Từ điển công nghệ


Communication traffic, tiếng Việt gọi là lưu lượng truyền thông, là lưu lượng thông tin được truyền trên kênh/mạng.