DES

Từ Từ điển công nghệ


Data Encryption Standard (DES), tiếng Việt gọi là Tiêu chuẩn Mã hóa Dữ liệu. DES là một thuật toán khối với kích thước khối 64 bit và kích thước chìa khóa 56 bit. DES là một thuật toán mã hóa đối xứng, tức là cả hai quá trình mã hóa và giải mã đều dùng một chìa khóa. DES cùng với mã hóa bất đối xứng đã mở ra một thời kì mới cho ngành mã hóa thông tin. DES mã hóa thông tin qua 16 bước, ở mỗi bước một nữa khối thông tin sẽ được chuyển đổi và hoán vị theo một quá trình phức tạp. DES đã trải qua nhiều khảo sát, phân tích kỹ lưỡng và được công nhận là an toàn đối với các dạng tấn công (tất nhiên, ngoại trừ brute-force).

Xem thêm thông tin

WiKi tiếng Việt