DHCP

Từ Từ điển công nghệ


Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP ), tiếng Việt gọi là Giao thức cấu hình host động, là giao thức các máy tính khách dùng để lấy một cách tự động địa chỉ IP và các thông số khác từ máy chủ DHCP.

Việc cấp phát địa chỉ IP cho từng máy được quản lí bởi máy chủ DHCP để đảm bảo rằng tất cả các địa chỉ IP là duy nhất (không có hai máy tính trong cùng một mạng có cùng địa chỉ IP hợp lệ).

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

  • RFC 2131 - Dynamic Host Configuration Protocol
  • RFC 4242 - Information Refresh Time Option for Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
  • PC support advisor - DHCP Tutorial

Xem thêm