EAM

Từ Từ điển công nghệ


EAM (Electro-Absorption Modulator), tiếng Việt gọi là Bộ biến điệu dùng hiệu ứng hấp thụ điện quang, là một bộ điều chế tín hiệu quang bán dẫn (thường là InGaAsP ). Nguyên lí hoạt động của EAM là nhờ vào sự biến đổi hệ số hấp thụ của chất bán dẫn theo điện thế áp dụng. EAM có thể là chất bán dẫn ở cấu trúc thô (massive) hay giếng lượng tử (multi quantum-wells) hay điểm lượng tử (quantum-dots).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài