EGPRS

Từ Từ điển công nghệ


EGPRS (Enhanced GPRS) là một thuật ngữ đồng nghĩa với EDGE.