FFT

Từ Từ điển công nghệ

FFT (Fast Fourier Transform), tiếng Việt gọi là Biến đổi Fourier nhanh. Là một thuật toán rất hiệu quả trong tính toán biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và biến đổi ngược của nó.


Liên kết ngoài

FFT trên Wikipedia