Fault coverage

Từ Từ điển công nghệ

Fault coverage, tiếng Việt gọi là Mức độ phủ lỗi hay Độ phủ lỗi, là tỷ lệ phần trăm giữa lỗi phát hiện được trên tổng số lỗi có thể phát hiện được.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài