GGSN

Từ Từ điển công nghệ


GGSN là viết tắt của Gateway GPRS Support Node. GGSN là một gateway giữa mạng GPRS/UMTS và các mạng ở ngoài (như Internet hoặc các mạng GPRS khác) trong kiến trúc của mạng tế bào. Vài trò của GGSN là nhận và chuyển thông tin từ UE gửi ra mạng bên ngoài và ngược lại. GGSN cũng tham gia quản lý quá trình di động của UE và thiết lập các bối cảnh PDP để phục vụ việc liên lạc giữa SGSNGGSN.