UE

Từ Từ điển công nghệ


UE (User Equipment), tiếng Việt gọi là Thiết bị người dùng, nhằm chỉ thiết bị di động dùng trong mạng tế bào 3G UMTS.

Cấu tạo bên trong một UE gồm:

UserEquip.PNG

Xem thêm