GSA

Từ Từ điển công nghệ


GSA (Global Mobile Supplier Association), tiếng Việt gọi là Hiệp hội các nhà cung cấp thông tin di động toàn cầu. GSA là tổ chức chuyên tạo điều kiện để các công ty thành viên và nhà cung cấp mạng đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, cơ hội phát triển kinh doanh và tiếp cận thị trường toàn cầu

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài