HDTV

Từ Từ điển công nghệ


HDTV (High-definition television), tiếng Việt gọi là truyền hình độ phân giải cao , là hệ thống truyền hình cho chất lượng hình ảnh cao hơn các chuẩn thông thường (PAL, SECAM, NTSC). HDTV phát sóng theo hình thức quảng bá.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài