ICI

Từ Từ điển công nghệ


ICI (InterChannel Interference), tiếng Việt gọi là Nhiễu xuyên kênh, là nhiễu phát sinh do tín hiệu của các kênh nằm cạnh nhau gây nhiễu lên nhau.

ICI (Inter-Cell Interference), tiếng Việt gọi là Nhiễu liên tế bào hay Nhiễu giữa các tế bào , là nhiễu phát sinh do tín hiệu cùng băng tần trên các tế bào (Cell) khác nhau trong mạng di động gây nhiễu lên nhau.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài