ISI

Từ Từ điển công nghệ


Inter Symbols Interference (ISI), tiếng Việt gọi là Nhiễu liên ký tự. ISI là can nhiễu phát sinh do sự chồng lấn trong miền thời gian của các ký tự (symbols) nằm cạnh nhau.

Có nhiều nguyên nhân phát sinh ISI: do sai lệch khi đồng bộ dữ liệu thu, do trải trễ của kênh truyền... tùy thuộc vào từng hệ thống cụ thể.