ITU-D

Từ Từ điển công nghệ


ITU-D (International Telecommunications Union-Telecommunication Development Sector ), tiếng Việt gọi là Lĩnh vực phát triển viễn thông quốc tế, là một bộ phận trong Liên minh Viễn thông Quốc tế. ITU-D có sứ mệnh trợ giúp các nước đang phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khuyến khích phát triển mạng công nghệ thông tin, giảm khoảng cách số, cung cấp thông tin cần thiết cho các nước đang phát triển.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu