Interoperability

Từ Từ điển công nghệ


interoperability, tiếng Việt gọi là sự tương vận là thuật ngữ dùng để miêu tả việc hai hệ thống khác nhau hay hai tổ chức khác nhau cùng làm việc, trao đổi hay giao tiếp với nhau và sử dụng thông tin trao đổi đấy để vận hành một cách hiệu quả hơn.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

  • IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY: 1990

Liên kết ngoài