LAN

Từ Từ điển công nghệ


LAN (Local Area Network): Mạng cục bộ LAN là một mạng lưới gồm nhiều máy vi tính kết nối với nhau trong cùng một khu vực địa lý (cùng 1 nhà, cùng 1 công ty) thông qua cùng một kỹ thuật. Hầu như tất cả các mạng cục bộ LAN được nối kết bằng kỹ thuật Ethernet IEEE 802.3 hoặc bằng không dây Wi-Fi. Mỗi một nơ trong mạng (máy tính) có thể kết nối, liên lạc (truy cập thông tin, sử dụng tài nguyên của máy khác,...) với các nơ khác trong mạng tùy thuộc vào cấu hình cho phép.