LSB

Từ Từ điển công nghệ

Least Significant Bit (LSB), tiếng Việt gọi là bit ít có ý nghĩa nhất hay bit có trọng số thấp nhất.

Xem thêm