MSB

Từ Từ điển công nghệ

Most Significant Bit (MSB), tiếng Việt gọi là bit có ý nghĩa nhất hay bit có trọng số cao nhất.

Xem thêm