Latency

Từ Từ điển công nghệ


Latency, tiếng Việt gọi là độ trễ hay độ trễ đáp ứng, là thời gian xuất tín hiệu hồi đáp của một hệ thống kể từ khi nhận được tín hiệu lối vào.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài