MAC

Từ Từ điển công nghệ
  • MAC là viết tắt của Medium Access Control, tiếng việt gọi là Điều khiển truy cập môi trường. Trong mô hình 7 lớp OSI, lớp Data Link được tách làm 2 lớp con (sub layer) là MACLLC cho phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

MAC đảm nhận vai trò điều khiển việc truy cập vào môi trường kênh truyền chung để tránh đụng độ (colission) giữa các user khác nhau.