OSI

Từ Từ điển công nghệ


OSI (Open Systems Interconnection), tiếng Việt gọi là Mô hình kết nối các hệ thống mở hay mô hình OSI. Mô hình OSI là một miêu tả trừu tượng dựa vào nguyên lý lớp cho các kết nối truyền thông cũng như cách thức thiết kế giao thức mạng máy tính. Nó còn được biết đến như là mô hình 7 lớp OSI, bao gồm các lớp:

  • Lớp 7: Lớp ứng dụng (Application layer)
  • Lớp 6: Lớp trình diễn (Presentation layer)
  • Lớp 5: Lớp phiên (Session layer)
  • Lớp 4: Lớp giao vận (Transport Layer)
  • Lớp 3: Lớp mạng (Network Layer)
  • Lớp 2: Lớp liên kết dữ liệu (Data Link Layer)
  • Lớp 1: Lớp vật lý (Physical Layer)

Mỗi lớp sẽ tập hợp các giao thức, các chức năng liên quan nhằm cung cấp dịch vụ cho lớp phía trên và sử dụng chức năng của lớp phía dưới. Mô hình OSI này chỉ được ngành công nghiệp mạng và công nghệ thông tin tôn trọng một cách tương đối. Tính năng chính của nó là quy định về giao diện giữa các lớp, tức qui định đặc tả về phương pháp các lớp liên lạc với nhau. Điều này có nghĩa là cho dù các lớp được soạn thảo và thiết kế bởi các nhà sản xuất, hoặc công ty, khác nhau nhưng khi được lắp ráp lại, chúng sẽ làm việc một cách dung hòa.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài