MAI

Từ Từ điển công nghệ


MAI (Multi Access Interference), tiếng Việt gọi là Can nhiễu đa truy cập , là can nhiễu sinh ra do nhiều người dùng khác nhau cùng truy cập vào kênh truyền trong hệ thống CDMA.

MAI phát sinh do sự không trực giao (do kênh truyền, do mất đồng bộ...) của tín hiệu các user khác nhau tại máy thu.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài