MC-CDMA

Từ Từ điển công nghệ


MC-CDMA (Multi-Carrier Code Division Multiple Access), tiếng Việt gọi là kỹ thuật đa truy cập kênh truyền đa sóng mang phân chia theo mã , là kỹ thuật đa truy cập phân chia theo mã trực giao vào kênh truyền đa sóng mang OFDM.

Việc đa truy cập trong MC-CDMA được thực hiện nhờ việc trãi tín hiệu trên miền tần số theo mã trực giao.

MC-CDMA cũng là tên gọi cho kỹ thuật CDMA đa sóng mang được sử dụng trong hệ thống CDMA2000

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài