Modem

Từ Từ điển công nghệ


Modem là từ kết hợp của Modulator - DEModulator, tiếng Việt gọi là bộ điều biến -giải điều biến , là thiết bị dùng để điều biến tín hiệu số thành một tín hiệu tương tự để có thể dễ dàng truyền đi. Ngược lại khi nhận được tín hiệu tương tự, modem sẽ giải điều biến để tạo lại tín hiệu số gốc ban đầu.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài