OFCDM

Từ Từ điển công nghệ


OFCDM (Orthogonal Frequency and Code Division Multiplex), tiếng Việt gọi là kỹ thuật phân chia theo tần số trực giao và theo mã , là kỹ thuật cho phép phân chia kênh truyền theo tần số trực giao và theo mã trải phổ trực giao.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài