OFCDMA

Từ Từ điển công nghệ


OFCDMA (Orthogonal Frequency and Code Division Multiple Access), tiếng Việt gọi là kỹ thuật đa truy cập phân chia theo tần số trực giao và mã , là kỹ thuật cho phép đa truy cập vào kênh truyền OFDM theo tần mã trải phổ trực giao.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài