OLSR

Từ Từ điển công nghệ


OLSR (Optimized Link State Routing Protocol), tiếng Việt gọi là Giao thức định tuyến trạng thái liên kết tối ưu, là một giao thức định tuyến được tối ưu cho mạng tùy biến di động (nhưng vẫn được dùng trong các mạng tùy biến không dây). Đây là thuật toán định tuyến điểu khiển chuẩn bị trước (proactive).

Phiên bản hiện tại của OLSR tiêu tốn khá nhiều năng lượng, và trong một số trường hợp tỏ ra không tin cậy khi có một số gói tin thất lạc. Tác giả của OLSR đang nghiên cứu phát triển giao thức mới OLSRv2, đồng thời một nhóm nghiên cứu khác cũng nghiên cứu OLSR-NG (không tương thích với OLSR).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

  • Optimized Link State Routing Protocol (OLSR) - RFC 3626
  • OLSRv2 - IETF draft (có giá trị 6/6 - 8/12)
  • www.olsr.org - Trang chủ