PI

Từ Từ điển công nghệ


PI (Programmable Interconnect), tiếng Việt gọi là liên kết khả trình.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài