PRBS

Từ Từ điển công nghệ


PRBS (Pseudo-random binary sequence), tiếng Việt gọi là Chuỗi bit hầu ngẫu nhiên, là chuỗi mô phỏng tín hiệu bit trong truyền thông (tín hiệu thực sự ngẫu nhiên).

Trên thực tế, đây là một chuỗi bit hoàn toàn xác định và được phát bởi máy sinh chuỗi (sequence generator), nhưng nó phải thỏa mãn yêu cầu đó là bao gồm đầy đủ các tổ hợp bit có thể có. Ví dụ: với mọi <math>k \in N</math> và <math>k\geq 4</math>, thì ta luôn tìm thấy bất kì chuỗi bit có độ dài k nào <math> x= \bar{a_1a_2a_3...a_{k-1}a_k} </math> với <math> a_i=0, 1; \forall i \in [1, ..., k]</math> trong <math>PRBS = 2^k - 1</math>.

Cụ thể: <math>PRBS = 2^4 - 1</math> là 111100010011010

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài