Roaming

Từ Từ điển công nghệ


Roaming là thuật ngữ dùng trong mạng thông tin di động nhằm chỉ khả năng một người dùng có thể kết nối với một mạng khác với mạng mà người dùng đăng ký thuê bao và vẫn sử dụng được các dịch vụ đã đăng ký. Người dùng chỉ có thể kết nối với các mạng của các nhà cung cấp dịch vụ khác nếu tồn tại một sự thỏa thuận (roaming agreement) giữa các nhà cung cấp dịch vụ đó với nhà cung cấp dịch vụ mà người dùng đăng ký thuê bao.