SHF

Từ Từ điển công nghệ


SHF (Super High Frequency), tiếng Việt gọi là Siêu tần số, nhằm chỉ các tần số vô tuyến rađio trong dãy từ 3 GHz đến 30 GHz.

Lĩnh vự sử dụng: Thông tin vệ tinh, thông tin cố định, Radar.

Xem thêm