SS7

Từ Từ điển công nghệ


SS7 (Signaling System #7), tiếng Việt gọi là Hệ thống báo hiệu số 7, là tập hợp các giao thức báo hiệu điện thoại được sử dụng để thiết lập và kết thúc các cuộc gọi trên mạng PSTN. Chức năng chính của SS7 là thiết lập cuộc gọi, kết thúc cuộc gọi, chuyển đổi số, tính cước, SMS.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài