Thành viên:Nvqthinh

Từ Từ điển công nghệ


Nguyễn Vương Quốc Thịnh, nghiên cứu sinh tại trường Đại học Evry, Cộng hòa Pháp.