Thảo luận Thành viên:Nvqthinh

Từ Từ điển công nghệ

--Nvqthinh 15:42, ngày 12 tháng 1 năm 2008 (PST)