Thảo luận:BTS

Từ Từ điển công nghệ

Anh Thinh oi. Anh co tai tieu ve BTS Huawei ko?