Trellis codes

Từ Từ điển công nghệ


Trellis codes, tiếng Việt gọi là mã lưới, đây là một kỹ thật mã hóa sữa sai (ECC) dùng để mã hóa/giải mã tín hiệu số khi truyền/nhận.


Mã thuộc họ này có tên là "mã lưới" bởi vì cấu trúc mã hóa có thể biểu diễn dưới dạng sơ đồ chuyển trạng thái có dạng lưới(trellis). Mỗi mã khối đặc trưng bởi một "sơ đồ chuyển trạng thái" gọi là sơ đồ mã hóa (trellis).

Thông tin thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Xem thêm