UART

Từ Từ điển công nghệ

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART), tiếng Việt gọi là Bộ thu/phát không đồng bộ đa năng, là một loại thu/phát không đồng bộ dùng để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu song song thành dữ liệu nối tiếp và truyền nhận nối tiếp giữa các bên phát và thu.

Các bộ UART thường được dùng cho các chuẩn truyền thông như EIA RS-232.

Liên kết ngoài

Wikipedia